Nedenfor er listen over de artikler, som vi i Kristent Institut har udarbejdet, oversat eller udgivet.

Bemærk at en del af disse kan genfindes under de tre underpunkter i menuen, hvor vi særligt har udvalgt artikler, som berører:

1) Tro & Liv spændende fra trosspørgsmål og dogmer til den enkeltes vandring med Gud,
2) Kirke & Tjeneste spændende over Kirkens struktur, lederskab og den enkeltes tjeneste for Gud,
3) Samfund & Politik dækkende alt fra samfundsforhold og politik til kristent samfundsengagement.

 

1.Tim.2,12: Kvinders ordination og Paulus' brug af Skabelsesberetningen

Viser, at Paulus' henvisning til Skabelsesberetningen i omtalte tekst ikke kan tages til indtægt for et universelt forbud mod kvinders tjeneste.


Big is Biblical

En bibelsk gennemgang af skismaet mellem huskirke- og megakirkemodellen, som konkluderer, at megakirken rent faktisk er det naturlige pejlepunkt for den lokale kirke, som den naturlige følge af kirkens vækst i et bibelsk og frit samfund, der tillader kirken at udvikle sig.


De to Riger og samfundet

Et forsvar for et sekulært rum forskelligt fra og side om side med kirkens hellige rum, baseret på Guds pagt med Noa, og underlagt andre regler og formål end det hellige rum.


De Ældste og Tjenesterne

Undervisning om ældstetjenestens natur, specielt set i lyset af, at tjenesten tilhører en anden sfære end tjenestegaverne, men alligevel indgår i et samspil med disse.


Den Gudgivne ejendomsret

Artiklen argumenterer for ejendomsretten som en grundlæggende præmis gennem Bibelen, og dermed indirekte for bibelsk støtte til borgerligt-liberale positioner, som støtter denne.


Den kulturelle kontekst i Ef.5,18-6,9

Historisk baggrund til Bibelens beretninger, her særligt Paulus' undervisning om den kristne husorden, dens tilknytning til datidens husholdninger og dens applikationer idag.


Det bibelske forsvar for en sekulær stat

En grundlæggende argumentation for en sekulær stat, forstået som en stat der ikke er dirigeret af religiøse normer og dogmer, baseret på Skriftens eksempler og undervisning.


Det Profetiske

Om den profetiske dimension og dens forskellige udtryksformer, her skitserede udfra de fire grundformer: profetiske forudsigelser, profetisk betjening, profetisk viden og profetisk ledelse.


Det usynlige gjort synligt

Om forvaltningen af åndelige gaver og karismatisk liv i mødet med mennesker.


En langt bedre vej

Om balancen mellem det kontemplative og det karismatiske og velsignelsen ved mangfoldigheden af åndelige udtryk.


Enhed for Guds skyld

Om enhed med udgangspunkt i Guds væsen og i balancen mellem individualisme og kollektivisme.


Enhed i mangfoldighed

Hævder at bibelsk enhed ikke findes ved opslutning om bestemte ledere, strukturer eller læresystemer, men derimod findes i spændingsfeltet, hvor forskellige og forskelligartede tjenester samarbejder og bøjer sig mod hinanden.


Enhed mellem Generationerne

DIskussion af behovet for enhed mellem forældre og børn, modne og unge, og behovet for at nå specifikke målgrupper uden det går ud over kirkens enhed.


Forbrydelse vs Synd

En vigtig diskussion af grænsedragningen mellem forbrydelse og synd, altså mellem det, som er ulovligt, og det som "blot" er forkert, og som på basis af Skriftens eksempler trækker grænsen nær sammenfaldende med en traditionel liberal forståelse.


Forvandlingens DNA

Om forvandling i mødet med andre mennesker.


Generation Z - den næste generation

Beskrivelse af Generation Z, den nye generation, udfra et sociologisk perspektiv og med tanke på, hvordan den skal nås med evangeliet.


Gode Nyheder

Hvad er Evangeliet? Hvad er den bedste definition? Hvad er evangelisk kristendom? Og hvordan forholder det evangeliske sig til det karismatiske?


Hvad er bibelsk ligestilling?

En definitorisk introduktion til hvad bibelsk ligestilling er og indebærer.


Jesus i kærlighed og kraft

Balancen mellem kærlighed og kraft, eksemplificeret på basis af eksempler fra pentecostale miljøer.


Jesus kommer - men ikke i morgen!

Et kald til "nøgtern tro og uspoleret forventning" som modvægt til hype og spekulationer.


Kristen liberalisme

En kort definition af en kristen, men liberalistisk position.


Kulturskabelse

Om lederskabets rolle som formidler og katalysator for kirkens kultur.


Livets Ånds lov

Korrigerer den forståelse, at det er moseloven, den kristne af Gud har fået lagt i sit hjerte i forbindelse med den ny fødsel, og peger i stedet på Livets Ånds lov som forskellig fra moseloven og lig de (på)bud, der er at finde i Ny Testamente.


Lovens ophør

Tidligere udgivet i bogform. Argumenterer for den kristnes frihed fra loven, både på et principielt og praktisk plan.


Markedets moralske værdi

Om markedsmekanismerne som katalysator for alment menneskelig og til dels kristen moral.


Myten om den sidste reformation

Om det problematiske bag forestillingen om en såkaldt "restaurationsvækkelse" og en "sidste reformation".


Personalisme vs. liberalisme

"Personalisme vs. liberalisme" argumenterer imod personalismen som bæredygtigt ideologisk alternativ til klassisk liberalisme, både i sig selv og som udgangspunkt for et kristent syn på samfundet.


På jagt efter Urkristendommen

Hvad er urkristendommen? Hvordan defineres den? Er den et ideal, eller er kirken kommet videre? Hele problematikken omkring urkristendommen som begreb behandles her med en vifte af indfaldsvinkler og aspekter.


Radikalismens dilemma og Skriftens vej

Afslører den utopiske forestilling om "kristne love", som alle kristne ville være enige i. Peger i stedet på, at lovgiver, herunder den kristne lovgiver, først og fremmest skal søge at opfylde den noaittiske pagt og lade Evangeliet gennemsyre samfundet og på sigt transformere normer og love.


Reflekteret karismatik

Om behovet for og værdien af teologisk refleksion side om side med karismatisk erfaring.


Samvittighedssager

En gennemgang af Bibelens undervisning og bibelske eksempler indenfor de såkaldte "adiafora" spørgsmål, altså spørgsmål som ikke er fuldt afklaret udfra Skriften, men lægges hen til den enkeltes samvittighed.


Tjenestegaverne

Bibelundervisning om de fem tjenestegaver, apostlen, profeten, evangelisten, hyrden og læreren.


Vigtigheden af det Penultimative

Om nødvendigheden af at bedømme samfundsforhold og politiske forhold udfra et penultimativt ideal, der ikke forlanger det fuldkomne og i denne verden umulige.


Ægteskabsordningen

Argumenterer udfra Skriften for ægteskabet som en borgerlig ordning, og imod den forståelse, at der er tale om en uopløselig pagt eller et sakramente.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk